Zavarovanje odvetniške odgovornosti

Najbolj znano obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti je verjetno zavarovanje zdravniške odgovornosti (obvezno pa je npr. tudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti in zdravstveno zavarovanje), a tovrstno zavarovanje je nujno tudi za nekatere druge poklice, recimo odvetnike. Zavarovanje odvetniške odgovornosti je koristno tako za odvetnike kot za stranke.

Zavarovanje odgovornosti temelji na predpostavki, da bo zavarovalnica v primeru vložitve odškodninskega zahtevka prevzela njegovo reševanje in plačilo škode namesto odgovorne osebe. Poleg varstva interesov oškodovancev, ki tako lažje pridejo do poplačila nastale škode, je namen zavarovanja poklicne odgovornosti tudi varstvo premoženjskih interesov zavarovancev kot odgovornih oseb, zato je zavarovanje odvetniške odgovornosti še kako smiselno.

zavarovanje odvetniške odgovornosti

Obligacijski zakonik (131. čl.) določa, da kdor drugemu povzroči škodo, jo je dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. Če odvetnik torej naredi strokovno napako in je zato stranki nastala škoda, jo je dolžan povrniti. Namen obveznega zavarovanja poklicne odgovornosti odvetnika je na eni strani varstvo premoženja odvetnika, na drugi strani pa varstvo pravic oškodovanih strank.

Ker imajo odvetniki sklenjeno zavarovanje odvetniške odgovornosti, stranke lažje pridejo do odškodnine, kot pa če bi njihove interese zastopal kateri drug subjekt, ki se ukvarja s pravnim svetovanjem oziroma zastopanjem interesov strank. V primeru njihovega napačnega delovanja so oškodovanci pogosto povsem nemočni glede poplačila nastale škode, saj te družbe praviloma nimajo nobenega premoženja, nimajo sklenjenega ustreznega zavarovanja in pogosto končajo v stečaju.

Zakon o odvetništvu

Zakon o odvetništvu v 11. členu določa, da je odvetnik pri zastopanju stranke dolžan ravnati vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike, kljub temu pa se lahko tudi v tem poklicu pripeti napaka (npr. zaradi zamude roka, do katerega je treba na sodišče vložiti pritožbo). Prav zato je uvedeno zavarovanje odvetniške odgovornosti, ki je koristno tako za odvetnika kot za morebitne oškodovance, ki zaradi zavarovanja lažje pridejo do odškodnine. Zavarovanje odvetniške odgovornosti ureja 9. člen Zakona o odvetništvu, ki pravi: »Odvetniška zbornica Slovenije zavaruje odvetnika pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati stranki v zvezi z opravljanjem njegovega poklica. Z zavarovanjem mora biti krita škoda zaradi hude malomarnosti, napake ali opustitve poklicne dolžnosti odvetnika in pri njem zaposlenih. Zavarovalna premija se plačuje iz odvetnikovega zavarovalnega prispevka Odvetniški zbornici Slovenije.« Oškodovana stranka zahtevek za povračilo škode pošlje na zavarovalnico, pri kateri je odvetnik zavarovan preko Odvetniške zbornice Slovenije.

Ne v vsakem primeru

Če odvetnik pri reševanju zadeve ne zadosti strankinim pričakovanjem (ta pa so včasih nerealna), čeprav ravna po vseh načelih odvetniškega poklica, to seveda ne pomeni, da je stranka oškodovana in da ji pripada odškodnina. Škoda mora namreč izvirati iz nedopustnega ravnanja ali opustitve ravnanja, poleg tega mora biti med nastalo škodo in nedopustnim ravnanjem podana vzročna zveza, obstajati pa mora tudi odgovornost odvetnika za takšno ravnanje. Za ugotavljanje njegove odgovornosti mora biti izveden ustrezen dokazni postopek. Šele na podlagi skrbno izvedenih dokazov je mogoče ugotoviti, ali oškodovancu pripada ustrezna odškodnina.

V praksi pogosto prihaja do sporov, ker se stranka ne strinja z odločitvijo sodišča in odgovornost za odločitev sodišča pripisuje odvetniku, ki pa zanjo seveda ni odgovoren. Do nezadovoljstva prihaja tudi zaradi slabega sodelovanja strank z odvetnikom, zaradi neupoštevanja njegovih napotkov in nasvetov. Pomembno je, da stranka odvetniku pove in pravočasno posreduje vse podatke in dokumentacijo, saj le tako lahko realno oceni možnost uspeha in profesionalno vodi zaupano mu zadevo. Izid namreč ni odvisen samo od znanja, izkušenj in skrbnosti odvetnika, temveč v veliki meri tudi od sodelovanja stranke.

Preberite še: Strokovnjaki za odškodnine, Najpogostejša zavarovanja, Odškodnine v sodni praksi.