Brezplačna pravna pomoč pri uveljavljanju odškodnine

Brezplačna pravna pomoč (BPP) je namenjena ljudem s slabšim premoženjskim stanjem, da ne bi bili prikrajšani za pravno pomoč pri zagotavljanju pravice do sodnega varstva. Pod katerimi pogoji in v kolikšnem obsegu lahko upravičenci pridobijo pravico do te pomoči, natančneje ureja Zakon o brezplačni pravni pomoči.

Iz izkušenj ugotavljam, da bi brez BPP pri uveljavljanju odškodnine marsikdo ostal brez denarja. Če presodim, da bi bilo smiselno pridobiti BPP, stranki predlagam, da vloži prošnjo zanjo na sodišče. Brez BPP je namreč pot do odškodnine za marsikoga zelo omejena.

brezplačna pravna pomoč, BPP

Kako do BPP?

Za BPP je treba vložiti prošnjo na sodišče v kraju stalnega ali začasnega bivanja (odvisno od zadeve na okrožno, delovno ali upravno sodišče) in sicer na posebnem obrazcu (obrazec Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči in obrazec Podatki o družinskih članih). Vlogo se pošlje po pošti ali osebno odda pri Službi za brezplačno pravno pomoč v času uradnih ur. Tam zaposleni vam lahko tudi pomagajo pravilno izpolniti celotno vlogo, če imate pri tem težave.

Pogoji za pridobitev BPP

BPP je odobrena, če mesečni dohodek oziroma povprečni mesečni dohodek na člana družine ne presega višine dvojnega zneska minimalnega osebnega dohodka (trenutno 930,68 EUR), premoženje prosilca oziroma njegove družine pa ne presega 48 zneskov minimalnega osebnega dohodka (trenutno 22.336,32 EUR). Nadaljnji pogoj za pridobitev BPP sta tudi smiselnost zadeve in možnost za uspeh.

Obseg BPP

BPP se lahko odobri za delno oziroma za celotno kritje stroškov sodnega postopka. Lahko se odobri le za določeno storitev oziroma določeno fazo postopka, samo za stroške odvetniškega zastopanja, za stroške izvedencev, stroške sodnih tolmačev…

Vrnitev prejete BPP

Zakon o brezplačni pravni pomoči ureja tudi vrnitev izplačane BPP. To mora prosilec vrniti, če se njegovo premoženjsko stanje ustrezno izboljša in v nekaterih drugih primerih (npr. delna vrnitev BPP, če v sodnem postopku stranka uspe le delno, torej dobi le del zahtevane odškodnine). Pri sprožanju in vodenju sodnih postopkov je vsekakor potrebno biti previden, zato mora stranka dobro premisliti, ali se ji splača zaprositi za BPP, saj mora računati tudi s tem, da v zadevi morda ne bo uspela in bo morala plačati sodne stroške nasprotni stranki. Seveda se postavlja vprašanje, ali te sodne stroške nasprotna stranka lahko izterja, saj so prosilci za BPP velikokrat tako slabega premoženjskega stanja, da je izvršilni postopek pogosto neučinkovit.

Preberite še: Kako do odškodnine?