Osebno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje in obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti sta najpogostejši zavarovanji, modro pa je skleniti tudi katerega od prostovoljnih zavarovanj, npr. osebno zavarovanje.

Med prostovoljna zavarovanja spadajo: prostovoljno zdravstveno zavarovanje, osebno zavarovanje, zavarovanje premoženja itd. Obstaja pa še cela vrsta ozko specializiranih zavarovanj (npr. zavarovanje poklicne odgovornosti). Tokrat se bomo osredotočili na osebno zavarovanje, ki zajema dve zavarovanji: nezgodno in življenjsko. Mogoče ju je skleniti posamezno ali obe z eno polico.

osebno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje

Z nezgodnim zavarovanjem, ki ga ponujajo različne zavarovalnice, se srečajo že osnovnošolci. Nezgodno zavarovanje je smiselno za vse, ki so zelo aktivni na področjih, kjer je večja možnost poškodb (delovna mesta z veliko nevarnostmi za telesne poškodbe).

Nezgodno zavarovanje obljublja izplačilo v zavarovalni polici dogovorjenega denarnega zneska – zavarovalnine, če zaradi nezgode pride do določenih trajnih posledic. Trajne posledice so navedene v zavarovalnih pogojih. Večina zavarovalnic ima v tabelah za invalidnost opredeljene odstotke invalidnosti za posamično trajno posledico nezgode, nekatere zavarovalnice pa imajo samo okvirno določeno tabelo in se invalidnost ovrednoti naknadno glede na splošne medicinske kriterije (takšno ugotavljanje invalidnosti je za zavarovance lahko ugodnejše). Za primer nezgodne smrti zavarovanca je določeno izplačilo točno določene zavarovalne vsote, prav tako tudi za primer 100 % invalidnosti zavarovanca. Če je invalidnost manjša, se izplača ustrezno manjši znesek.

V okviru nezgodnega še …

Nezgodnemu zavarovanju so včasih dodana še: zavarovanje za dnevno odškodnino (za čas, ko zavarovanec ni sposoben za delo), zavarovanje za bolnišnične dni (dneve hospitalizacije), zavarovanje za kritje stroškov zdravljenja itd. Nekateri zavarovanci, ki utrpijo hude telesne poškodbe, ogorčeni in razočarani kličejo zaradi nasveta, ker so prejeli nizek znesek zavarovalnine. Načeloma je nizek znesek izplačila posledica odločitve zavarovanca za plačilo nizke zavarovalne premije, velikokrat pa je za nizko zavarovalnino krivo podcenjevanje obsega posledic s strani zavarovalnice, pri čemer pa odvetnik lahko učinkovito pomaga.  

Kolektivno nezgodno zavarovanje

Nekateri delodajalci omogočajo sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja. To je za zaposlene gotovo dobra odločitev, še posebno, če kritje velja tudi za čas izven delovnika (npr. poškodba doma ali pri prostočasnih dejavnostih). Radodarnejši delodajalci sami plačujejo zavarovalne premije za zaposlene.

Odgovornost ni pomembna

Zavarovalnica se ob izplačilu zavarovalnine iz sklenjenega nezgodnega zavarovanja ne sprašuje, kdo je kriv oziroma odgovoren za nezgodo, saj od odgovorne osebe nima pravice terjati (regresirati) izplačane zavarovalnine. Pri nezgodnem zavarovanju je torej drugače kot pri premoženjskem zavarovanju, kjer zakonodajalec daje zavarovalnici pravico, da od odgovorne osebe terja izplačano zavarovalnino.

Neomejeno zavarovanj

Vsak lahko sklene eno ali več nezgodnih zavarovanj pri eni ali več zavarovalnicah, tako je v primeru nezgode upravičen do izplačil po vseh sklenjenih zavarovanjih. Za primerjavo: pri premoženjskem zavarovanju velja pravilo, da zavarovalnina ne more biti večja od nastale škode.

Možnost sklenitve več nezgodnih zavarovanj pa pomeni tudi skušnjavo za zlorabe, ki nato polnijo črno kroniko v medijih, kjer opisujejo, kako so posamezniki sklenili veliko nezgodnih zavarovanj, nato pa naj bi se načrtno poškodovali, da bi prišli do visokih zavarovalnin.

Življenjsko zavarovanje

Poleg nezgodnega zavarovanja je zelo pogosto tudi življenjsko zavarovanje. Dogovorjena zavarovalna vsota se izplača bodisi po smrti zavarovanca bodisi ob tako imenovanem doživetju (po izteku zavarovanja). Pri tem zavarovanju se po smrti zavarovanca zelo pogosto izkaže, da ta ob sklenitvi zavarovanja zavarovalnice ni seznanil s svojim zdravstvenimi težavami, zaradi česar zavarovalnica odkloni izplačilo zavarovalnine. K zamolčanju zdravstvenih težav velikokrat pripomorejo tudi zavarovalni zastopniki, ki v želji po sklenitvi čim več zavarovanj kar sami izpolnijo dokumentacijo zavarovancev. Preveč se posvečajo obljubam glede izplačil, manj oziroma prav nič pa temu, da morajo zavarovalnico celovito seznaniti z vsemi riziki, torej z vsemi boleznimi zavarovanca.

Pogoj za najem kredita

Ob sklenitvi kreditne pogodbe banke od kreditojemalcev velikokrat zahtevajo sklenitev nezgodnega oziroma življenjskega zavarovanja. Tako se izognejo rizikom neplačila ob zavarovančevi hudi nezgodi ali njegovi smrti. Osebno zavarovanje je vsekakor na mestu, saj breme plačila kredita ne pade na hudo poškodovanega kreditojemalca ali na njegove svojce.

Preberite še: Nezgodno zavarovanje, Nezgodno zavarovanje, dnevna odškodnina in trajna invalidnost