Plačilni nalog za prekršek

Plačilni nalog za prekršek kršitelju na kraju prekrška izda in vroči pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa, če prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav.

Plačilni nalog za prekršek se običajno izda zaradi prehitre vožnje, ki je eden od glavnih vzrokov za nastanek prometnih nezgod, pogosto pa tudi zaradi kršitve javnega reda in miru.

plačilni nalog za prekršek

Plačilni nalog za prekršek v prometu izda policija; običajno ga vroči takoj na kraju prekrška, če to ni mogoče, pa ga kršitelju pošljejo po pošti. To področje ureja 57. člen Zakona o prekrških.

Polovični popust

Kršitelj ima po prejemu plačilnega naloga možnost, da v roku osmih dni plača polovico izrečene globe, zaradi česar se večina kršiteljev ne odloči za vložitev ugovora oziroma zahteve za sodno varstvo, čeprav se ne strinja povsem z očitano mu kršitvijo prometnih pravil. Če se kršitelj zaveda svojega napačnega ravnanja, je smiselno, da v roku plača predpisano (polovično) globo, saj se tako izogne nevšečnostim in dodatnim stroškom.

Zahteva za sodno varstvo

Kdor ve, da ni storil očitanega mu dejanja in je zato tudi plačilni nalog za prekršek neutemeljen, je smiselno, da vloži zahtevo za sodno varstvo, seveda če bo lahko dokazal, da prekrška ni storil. O zadevi bo tako v sodnem postopku odločal sodnik za prekrške. Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v osmih dneh od vročitve odločbe za prekršek pri pristojnem prekrškovnem organu.

Ugotavljanje dejanskega stanja

Poglavitna težava tega postopka (tako zaradi prometnih kot drugih prekrškov) je omejitev, da v zahtevi za sodno varstvo ne smemo navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov, če se ne izkaže za verjetno, da jih brez svoje krivde nismo mogli uveljaviti v hitrem postopku. Težava je torej v tem, da mora kršitelj že takoj ob obravnavi prekrška navesti vsa dejstva in predlagati vse morebitne dokaze, kar pa je praktično nemogoče brez ustreznega pravnega znanja.

Sodnik za prekrške

Sodnik za prekrške v sodnem postopku odloči o zahtevi za sodno varstvo, v nadaljevanju pa je pod določenimi pogoji zoper to odločbo mogoča pritožba, ki se obravnava v rednem sodnem postopku na višjem sodišču.

Primer

V kako nemogoči situaciji se lahko znajde domnevni kršitelj, pove naslednji primer, ki sem mu bil priča. Starejša upokojenka je prisedla k znanki na klopci v parku, nato pa je znanka začela kričati in žaliti dekleta, ki so prišla mimo. Ta so poklicala policijo, vendar pa je storilka odšla pred prihodom policistov. Policist se je obrnil na sicer nič krivo upokojenko, ki je še vedno sedela na klopci, jo legitimiral in vprašal, ali je ona žalila dekleta. Zanikala je, ko pa jo je vprašal, kdo je kršiteljica, mu je odgovorila, naj sam ugotovi, saj je policist. Policista je odgovor nekoliko razburil, rekel je, da bo že videla, nato pa ji je napisal plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru. Upokojenka je pozneje vložila zahtevo za varstvo zakonitosti, a sodnica za prekrške ni prisluhnila njenim argumentom – razložila ji je, da bi morala vse okoliščine pojasniti že v prvotni izjavi policistu in tudi predlagati ustrezne dokaze v zvezi z dogodkom.

Nekoliko lažja je situacija, ko policija pošlje kršitelju poziv, da se izjasni o okoliščinah prekrška, saj v tem primeru lahko bolje premisli o vsebini svoje izjave.

Nasvet kršiteljem

Ob obravnavi prekrška naj kršitelji skušajo zelo natančno pojasniti svoje videnje zadeve in tudi predlagajo vse aktualne dokaze (npr. zaslišanje prič, pridobitev mnenja izvedenca prometne stroke), saj sicer tega v nadaljevanju praviloma ne bodo mogli storiti in bodo zato zelo težko uspeli z zahtevo za sodno varstvo.

Kršitelji v svojih izjavah običajno niso dovolj pazljivi in napačno menijo, da jih bodo lahko pozneje dopolnili brez kakršnihkoli omejitev, kar pa zakon onemogoča. 

V prekrškovnih zadevah je zato zelo pomembno, da kršitelj čimprej po tistem, ko prejme plačilni nalog za prekršek, poišče ustrezno pravno pomoč, še posebno, če prejme pisni poziv, da se izjavi o prekršku.       

Preberite še: Odvetnik za prometne nesreče, Kako ravnati ob prometni nesreči, Zapisnik o prometni nesreči, Škoda na vozilu, Odgovornost za prometno nesrečo.